Mergi la conţinutul principal

REGULAMENTUL CONCURSULUI “MAKE A WISH” BF

 

S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“MAKE A WISH”

 

Perioada concursului: 11 NOIEMBRIE 2019-12 NOIEMBRIE 2019

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului “ MAKE A WISH, initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A., si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

    1. Organizatorul concursului “MAKE A WISH” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este DANTE INTERNATIONAL S.A. , societate cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J40/372/2002, CUI RO 14399840, reprezentata de Razvan David – Director Trade Marketing (denumit in continuare „Organizatorul” )
    2. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
    3.  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul The Dailly Issue, in sectiunea „Regulament”. De asemenea, acesta va fi disponibil in formatul tiparit la  locatia din Soseaua Bucuresti-Nord nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov.

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line, prin accesarea siteului www.fashiondays.ro si a aplicatiilor mobile ale Organizatorului, aferente brandului Fashion Days®, in data de 11 Noiembrie – 12 Noiembrie 2019.

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1     Poate participa la Concurs orice client al magazinului online Fashion Days, avand varsta de 18 ani implinita la data de 11 Noiembrie 2019. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.

3.2     In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3     Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorului  referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca „Fashion Days®”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigator.

 

 

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

4.1    Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

          a) sa fie titularul unui cont de client inregistrat pe www.fashiondays.ro

         b) sa acceseze website-ul www.fashiondays.ro sau aplicatiile Fashion Days (android si ios) in perioada descrisa la art. 2.1, sa se logheze in cont, si sa adauge la rubrica „Favorite” orice produs/produse de pe site-ul www.fashiondays.ro

          c) sa pastreze produsele in rubrica „Favorite” pe durata de desfasurare a Concursului. 

 

 

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

 

5.1       Premiul oferit de Organizator este un voucher valoric de cumparaturi in valoare de 1000 (o mie) lei care poate fi folosit pentru orice produs valabil pe www.fashiondays.rosi pe aplicatia mobila Fashion Days. Voucherul va putea fi folosit o singura data, integral, in termen de 30 (treizeci) de zile de la comunicarea codului de cupon. Codul de cupon se va transmite castigatorului, in format electronic la adresa de e-mail asociata contului Fashion Days. Pentru a putea fi utilizat, trebuie introdus codul unic al voucherului valoric de cumparaturi la sectiunea aferenta din noua comanda generata.

Voucherul valoric de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. Voucherul utilizat sau neutilizat  nu se returneaza si nu poate fi reportat.

5.2       Castigatorul premiului va fi anuntat prin email la adresa de email asociata contului Fashion Days, in maximum 10 (zece) zile de la tragerea la sorti.

           Premiul va fi transmis castigatorului in maximum 20 (douazeci) zile de la tragerea la sorti, prin e-mail.

5.3       In cazul in care castigatorul nu va fi contactat de Organizator pana la data de 30 Noiembrie 2019, din cauza lipsei datelor de contact sau a furnizarii incorecte a acestora, castigatorul va trimite un e-mail la adresa fashion@fashiondays.ro, pana la data de 5 Decembrie 2019, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu va contacta organizatorul pana la data de 5 Decembrie 2019, organizatorul va contacta un al doilea castigator care este extras cu titlu de rezerva.

5.4       Daca nici acesta din urma nu va putea fi contactat de organizator si, in cele din urma, nu va contacta organizatorul pana la data de 15 Decembrie 2019, organizatorul nu va mai oferi premiul.

5.5       Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.6       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.

5.7       In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

 

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 

6.1       Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 19 Noiembrie 2019, la  locatia Organizatorului situata in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, cladirea Windsor, et. 2, judetul Ilfov, prin intermediul aplicatiei random.org.

6.2       In cadrul tragerii la sorti, pentru potentialul castigator extras, se va trage la sorti un participant cu titlu de rezerva.

 

 

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1       Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

 

 

 

CAPITOLUL 8 - LITIGII

 

8.1       Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iarin cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

CAPITOLUL 9 - RESPONSABILITATE

 

9.1         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a)          Situatiile in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul pana pe data 5 Decembrie 2019, sau, dupa caz, pana la data de 15 Decembrie 2019, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;

b)          Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

c)           Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

d)          Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.

 

 

CAPITOLUL 10 - CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

10.1      Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării ConcursuluiMAKE A WISHpe durata strict necesara derularii acestuia.

10.2       Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plangere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com sau
  • Transmiterea solicităriiprin curier / poștă, la adresa Șoseaua București-Nord, Nr. 15-23, parcul de birouri Swan, clădirea Windsor, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, în atenția Responsabilului cu protecția datelor

 

Tehnoredactat conform modelului solicitat de parte şi autentificat deBiroul Individual Notarial Memento, astăzi data autentificării, ȋntr-un singur exemplar original care rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi ȋn două exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi un exemplar duplicat se eliberează părţii.

 

 

DANTE INTERNTIONAL S.A.

 

Razvan David

Director Trade Marketing