Mergi la conţinutul principal

REGULAMENTUL CAMPANIEI De BLACK FRIDAY, plateste cu Mastercard

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 

De BLACK FRIDAY, plateste cu Mastercard 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea campaniei “De BLACK FRIDAY, plateste cu Mastercard” initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A 

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

 

1.1 Organizatorul campaniei „ De BLACK FRIDAY, plateste cu Mastercard” (denumita in continuare “Campania”) este: DANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr.148, E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Ilfov cu J40/372/2002, CUI RO14399840, (denumit in continuare “Organizatorul”) 

 

  1. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil. 

 

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul The Daily Issue. De asemenea, acesta va fi disponibil in formatul tiparit la  locatia din Soseaua Bucuresti-Nord nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov. 

 

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

 

2.1 Campania  “De BLACK FRIDAY, plateste cu Mastercard” se va desfasura in perioada 13 Noiembrie 2019 

, ora 7:00:00 – 15 Noiembrie 2019, ora 23:59:59. Campania se desfasoara pe site-ul www.fashiondays.ro si in aplicatia de mobil Fashion Days. 

 

 

3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

 

3.1 La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, cu exceptia clientilor incadrati ca fiind de tip reseller care: 

-   plaseaza o comanda in perioada campaniei, o achita cu cardul Mastercard sau Maestro si salveza datele cardului SAU 

-  au datele cardului Mastercard sau Maestro deja salvate si folosesc cardul aferent pentru a achita o comanda in perioada Campaniei. 

Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii Campaniei. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Mastercard, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.  

 

3.2  Persoanele care doresc sa participe la promotie trebuie sa fie titulare ale unui card Mastercard (de credit, debit sau comercial) sau maestro emis in Romania  de o Banca Participanta, indiferent de moneda cardului si sa efectueze cel putin o tranzactie  cu cardul Mastercard sau Maestro in conditiile pct. 3.1., in perioada promotiei, pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion Days. 

 

3.3 Participa la Campanie produsele din oferta Organizatorului de pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion Days. 

 

4. BANCI PARTICIPANTE 

 

La aceasta Campanie  participa orice card Mastercard (de credit, debit sau comercial) sau Maestro,  emis in Romania.  

 

5. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

La fiecare comanda  care indeplineste conditiile prevazute la pct. 3.2. de mai sus, efectuata si achitata  in perioada 13 Noiembrie 2019  ora 7:00:00 – 15 Noiembrie 2019, ora 23:59:59, cumparatorii  pot participa la tragerea la sorti pentru castigarea unuia dintre cele 40 de vouchere, in valoare de 1000 (o mie) lei fiecare.  

Utilizarea voucherelor oferite in cadrul Campaniei se va face conform conditiilor prezentate la punctul 6 de mai jos. 

 

 

6. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA 

 

6.1Premiile constau in 40 (patruzeci) de vouchere valorice de cumparaturi, fiecare in valoare de 1000 (o mie) lei, valabile pe www.fashiondays.ro si pe aplicatia de mobil Fashion Days. Voucherele vor putea fi folosite o singura data, integral, in termen de 60 (treizeci) de zile de la comunicarea codului de cupon. Codul de cupon se va transmite castigatorului, in format electronic, la adresa de e-mail asociata contului Fashion Days. Pentru a putea fi utilizat, trebuie introdus codul unic al voucherului valoric de cumparaturi la sectiunea aferenta din noua comanda generata.  

Voucherul valoric de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. Voucherul utilizat sau neutilizat  nu se returneaza si nu poate fi reportat.  

           Premiul va fi transmis castigatorului in maximum 15 (cincisprezece) zile de la tragerea la sorti, prin email.  

6.2Voucherele primite in cadrul acestei Campanii nu pot fi cumulate cu alte vouchere primite din partea Organizatorului. In cazul returului integral, voucherul se va reporta in contul clientului. Daca participantul returneaza partial o comanda, voucherul nu se va reporta. 

Voucherul utilizat, chiar si partial, nu mai poate fi folosit pentru noi achizitii, fiind anulat la momentul utilizarii. Voucherele emise in cadrul acestei Campanii nu sunt transmisibile. 

 

6.3 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege. 

6.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului. 

6.5 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.  

6.6Fiecare tranzactie efectuata cu un card Mastercard (de credit, debit sau comercial) sau Maestro, in perioada promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului regulament,  pe site-ul www.fashiondays.ro si in aplicatia Fashion Days reprezinta cate o inscriere in Campanie, deci o sansa la tragerea la sorti. O persoana poate castiga un singur voucher. Prezenta Campanie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare. 

 

7. DESEMNAREA CASTIGATORULU 

7.1. Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 25.11.2019, la locatia Organizatorului situata in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, cladirea Windsor, etaj 2, judet Ilfov, prin intermediul aplicatiei random org.  

7.2 In cadrul tragerii la sorti, pentru fiecare potential castigator extras, se va trage la sorti cate o rezerva.  

 

 

 

8. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 

Regulamentul campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.fashiondays.ro, dar si la sediul Organizatorului. 

 

 

9. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 

 

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei „De BLACK FRIDAY, plateste cu Mastercard” Organizatorul  va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata. 

 

 

10. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI 

 

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru cu cel putin 24 de ore inainte ca schimbarile sa intre in vigoare. 

 

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.fashiondays.ro. 

 

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 

Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei, pe durata strict necesara derularii acesteia. 

Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plangere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească. 

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:  

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com sau 

  • Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Șoseaua București-Nord, Nr. 15-23, parcul de birouri Swan, clădirea Windsor, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, în atenția Responsabilului cu protecția datelor 

 

12. LITIGII 

 

In   eventualitatea   unei   dispute   asupra   validitatii   unui voucher,   decizia   comisiei   desemnate   de   catre Organizator este definitiva. 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti. 

 

 

13. CONTESTATII 

 

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea voucherului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior. 

 

 

 

14. ALTE REGLEMENTARI 

 

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii/primirii unui voucher, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului / participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. 

 

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. 

Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building, Sos. Bucuresti- Nord nr. 15-23, etaj 5 077190 Voluntari, Ilfov, se regaseste pe website-ul www.fashiondays.ro. 

 

Tehnoredactat conform modelului solicitat de parte şi autentificat de Biroul Individual Notarial Memento, astăzi data autentificării, ȋntr-un singur exemplar original care rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi ȋn două exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi un exemplar duplicat se eliberează părţii. 

 

 

Organizatorul Campaniei „ De BLACK FRIDAY, plateste cu Mastercard”” 

 

DANTE INTERNATIONAL S.A. 

Prin Trade Marketing Director  

Razvan David