Mergi la conţinutul principal

REGULAMENTUL CONCURSULUI “GuessXFashionDays”

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“GuessXFashionDays”

 

Perioada concursului:  15 decembrie 2020 –19 decembrie 2020

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului

“Guess x Fashion Days „

initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A., si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

    1. Organizatorul concursului “ Guess x Fashion Days” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este DANTE INTERNATIONAL S.A., societate cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/372/2002, CUI RO 14399840, reprezentata de Andrei Chirila – Director Marketing (denumit in continuare „Organizatorul” )
    2. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
    3.  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul Fashion Days https://www.fashiondays.ro/the-daily-issue/tag/blog/  si in link-ul din bio aferent contului de Instagram https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=en

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=en  in perioada 15 decembrie 2020 –19 decembrie 2020

 

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1     Poate participa la Concurs orice client al magazinului online Fashion Days, avand varsta de minimum 18 ani la data de 15 decembrie 2020. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 2 ai acestora.

3.2     In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de minim 18 ani la data de 15 decembrie 2020, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3     Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca „Fashion Days®”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

 

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

4.1    Pentru a participa la Concurs, participantul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa aiba un cont public pe reteaua sociala Instagram

b) Sa urmareasca contul de Instagram @fashiondays https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=en

c) Sa posteze in sectiunea comentarii la postarea dedicata concursului de pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=enun  comentariu cu tag catre o persoana din lista de prieteni

 

 

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

 

5.1       Premiul oferit de Organizator consta intr-un ceas Guess:  https://www.fashiondays.ro/p/ceas-analog-cu-coroana-cu-cristale-femei-guess-p2945084-1/  in valoare de 609 (saptesutenoua) Lei*

* In cazul in care produsul nu se afla in stoc in momentul validarii castigatorului, va fi inlocuit cu un alt ceas, cu valoare similara

 

5.2    Castigatorii premiului vor fi anuntati pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=en in maximum 10 (zece) zile lucratoare de la tragerea la sorti, prin adaugarea informatiei in cadrul textului postarii initiale de concurs.

         Premiul va fi expediat castigatorului in maximum 10 (zece) zile de la data validarii acestuia.

5.3       In cazul in care castigatorii nu vor putea fi contactati de Organizator pana la data de 4 ianuarie 2021, castigatorul va trimite un mesaj privat in aplicatia Instagram, aferenta contului de Instagram Fashiondays Romania pentru a i se oferi detaliile despre intrarea in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu va contacta organizatorul pana la data de 4 ianuarie 2021, Organizatorul va contacta prima rezerva extrasa. Daca nici acesta din urma nu va putea fi contactat de catre Organizator si nici nu va contacta Organizatorul pana la data de 14 ianuarie 2021, Organizatorul nu va mai oferi premiul.

5.4       Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.5       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.

5.6       In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

 

 

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 

6.1 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 28.12.2020, prin intermediul aplicatiei https://simpliers.com/en/giveaway

6.2In cadrul tragerii la sorti, pentru fiecare potential castigator extras, se va trage la sorti si cate un participant cu titlu de rezerva.

 

 

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1       Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2       Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

CAPITOLUL 8 - LITIGII

 

8.1       Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iarin cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

CAPITOLUL 9 - RESPONSABILITATE

 

9.1         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a)          Situatiile in care castigatorul sau, dupa caz rezerva, nu contacteaza Organizatorul pana pe data de 4 ianuarie 2021, respectiv pana la data de 14 ianuarie 2021, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;

b)          Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea in cazul in care castigatorul nu reactioneaza la anuntarea acestuia pe pagina Instagram a Organizatorului sau in cazul email-urilor nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

c)          Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

d)          Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.

             

 

CAPITOLUL 10 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

10.1       Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

10.2       Prin participarea la aceasta Concurs, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate în scopul si pe durata  strict necesara organizarii si desfasurarii Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com
  • Transmiterea solicitariiprin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu protecția datelor