Mergi la conţinutul principal

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Adelina X Fashion Days”

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Adelina X Fashion Days”

 

Perioada concursului:  02 februarie 2021-3 februarie 2021

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului

“ Adelina X Fashion Days „

initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A., si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

 

                                                                                      

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

  1. Organizatorul concursului “ Adelina X Fashion Days” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este DANTE INTERNATIONAL S.A., societate cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/372/2002, CUI RO 14399840, reprezentata de Andrei Chirila – Director Marketing (denumit in continuare „Organizatorul” )
  2. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
  3.  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul Fashion Days https://www.fashiondays.ro/the-daily-issue

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=en , in perioada 02 februarie 2021 – 03 februarie 2021 

 

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1     Poate participa la Concurs orice persoana, avand varsta de minimum 18 ani la data de  02 februarie 2021. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 2 ai acestora.

3.2     In cazul in care castigatorii premiilor sunt lipsiti de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de minim 18 ani la data de 02 februarie 2021, acestia sunt indreptatiti sa intre in posesia lor prin intermediul curatorii lor legali, care vor semna in numele castigatorilor procesele verbale de predare primire a lor, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3     Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca „Fashion Days®”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1    Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa urmareasca contul de Instagram @fashiondays

b) Sa posteze un comentariu prin care sa ii faca Adelinei o urare de ziua ei.

 

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

 

5.1       Premiul oferit de de Organizator consta in:  3 (trei) vouchere cu valoare individuala de 1000 (omie) Lei

 

  • Voucherul poate fi folosite pentru orice produs din categoria fashion afisat in aplicatia mobila Fashion Days sau pe www.fashiondays.ro, pana la data de 1 Martie 2021 si se cumuleaza cu reducerile deja existente in momentul procesarii comenzii.
  • Voucherul valoric de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. Voucherul utilizat partial sau neutilizat  nu se returneaza si nu poate fi reportat.
  • Voucherul nu se cumuleaza cu alte vouchere disponibile in aplicatia Fashion Days sau pe www.fashiondays.ro

 

 5.2 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.3       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.

5.4       In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

5.5 Castigatorul premiului va fi anuntat prin Later Edit la postarea dedicata Concursului de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=enin maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la tragerea la sorti, prin adaugarea informatiei in cadrul textului postarii initiale de Concurs.

5.6 Codul aferent voucherului valoric se va transmite de catre Organizator castigatorului, in format electronic printr-un mesaj privat in maximum 5 (cinci) zile de la data validarii castigatorului.

5.7       Castigatorul va trimite un mesaj privat in aplicatia Instagram, aferenta contului de Instagram Fashiondays Romania pentru a primi detaliile despre intrarea in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu va contacta Organizatorul pana la data de 19 februarie 2021, Organizatorul va contacta rezerva extrasa aferenta castigatorului extras. Daca nici acesta din urma nu va putea fi contactat de catre Organizator si nici nu va contacta Organizatorul pana la data de 25 februarie 2021, Organizatorul nu va mai oferi premiul.

5.8       Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.9       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.

5.10     In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

6.1 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 8.02.2021, prin intermediul aplicatiei https://simpliers.com/

6.2 In cadrul tragerii la sorti, pentru  fiecare potential castigator extras, se vor trage la sorti si 3 rezerve.

 

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1       Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2       Organizatorul nu este raspunzator de altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1       Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

CAPITOLUL 9 - RESPONSABILITATE

 

9.1         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

a)          cazul in care castigatorii nu reactioneaza la anuntarea acestuia pe pagina Instagram sau in cazul email-urilor nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

b)          situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

             

 

             

 

CAPITOLUL 10 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

10.1       Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

10.2       Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate în scopul si pe durata  strict necesara organizarii si desfasurarii Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

 • Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com
 • Transmiterea solicitariiprin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu protecția datelor